احمدی نژاد دو عضو شورای پول و اعتبار را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، کورش پرویزیان و پیمان نوری را به جای محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی به عنوان دو عضو کارشناس در شورای پول و اعتبار منصوب کرده است.

آقای پرویزیان مشاور رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوری رئیس سازمان خصوصی سازی است و در حکم آقای احمدی نژاد آمده است که این انتصاب ها براساس قانون پرنامه پنجم و به توصیه رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.

ناصر جهرمی، وزیر سابق کار و مدیرعامل فعلی بانک صادرات، و ناصر شرافت جهرمی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی (ملی سابق)، در پائیز سال ۱۳۸۸ به عضویت شورای پول و اعتبار در آمدند و براساس قانون برنامه پنجم، دوره خدمت اعضای کارشناس این شورا دو سال اما قابل تمدید است.