پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام قربانی اسیدپاشی

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خواستار قدردانی رسمی از زن جوانی شده است که از حق قصاص فردی که به صورت او اسید پاشیده بود گذشت کرده است.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران، در جلسه سه شنبه ۱۱ مرداد ماه شورای شهر تهران گفت شورای شهر می تواند خیابانی را به نام آمنه بهرامی نامگذاری کند.

خانم ابتکار در این جلسه ضمن اشاره به گذشت آمنه بهرامی از حق قصاص، گفت:" این اقدام قابل ستایش است و پیشنهاد می کنم شورای شهر از این اقدام بزرگمنشانه این زن قدردانی کند."

آمنه بهرامی، دختر جوانی است که شش سال پیش در حمله با اسید از ناحیه صورت دچار سوختگی شدید شد و بینایی هر دو چشم خود را از دست داد اما در زمان اجرای حکم قصاص در روز یکشنبه این هفته، فرد مجرم را بخشید.