آب برخی مناطق شهر ری ۱۰ برابر مناطق دیگر تهران نیترات دارد

براساس آزمایش نیترات آب تهران، آب برخی مناطق شهر ری ۱۰ برابر مناطق دیگر تهران نیترات دارد ولی آلودگی نیترات جنوب تهران هنوز در حد استاندارد است.

به گزارش خبر آنلاین، کاظم ندافی، مدیر کل مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت می گوید:" با پیگیریهای وزارت بهداشت ۳۰ چاه آلوده در جنوب تهران پلمپ شدند و ۶ دستگاه پیشرفته در این منطقه نصب شده که آب آشامیدنی مردم را تصفیه می کند."

به گفته آقای ندافی هنوز دو شرکت خصوصی آبرسانی در مناطق جنوبی تهران فعالیت دارند که از نظر وزارت بهداشت، آب تحویلی آنها آلوده است. وزارت بهداشت از این شرکتها به دادگاه شکایت کرده و پرونده آنها در دست بررسی است.