'حذف صفرها از پول ایران می تواند تا ۱۰۰ سال دوام داشته باشد'

رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت "دولت به طور قطع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه خواهد کرد تا نظر قوه مقننه را نیز داشته باشد" و افزود اگر تصمیمم نهایی بر حذف چهار صفر باشد ممکن است این تصمیم ۸۰ تا ۱۰۰ سال بعد هم پابرجا باشد.

محمود بهمنی با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی برای اولین بار است که در ایران این اتفاق می افتد گفت که بر این اساس دولت علاوه بر دریافت اظهار نظر عمومی، باید تایید مجلس را نیز به همراه داشته باشد.

احتمال حذف تعدادی صفر از پول ملی ایران در سالجاری شدت گرفته و مسئولان ذیربط از اجرای آن در یک دوره زمانی "یک یا دو ساله" سخن گفته اند با این هدف که سه تا چهار صفر از واحد پول ایران حذف خواهد شد.

در حالیکه مقام های دولتی ایران، هدف از این اقدام را کاهش حجم پول اسکناس و مسکوک در گردش و کنترل تورم عنوان می کنند، بعضی از کارشناسان معتقدند که در صورت فراهم نشدن زمینه های اقتصادی لازم، این برنامه به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد.