رسیدگی به تخلف احتمالی رئیس جدید صندوق بین المللی پول

روز پنجشنبه، ۱۳ مرداد (۴ اوت)، دادگاهی در پاریس رسیدگی به پرونده کریستین لاگارد، رئیس جدید صندوق بین المللی به اتهام سوء استفاده از قدرت هنگام تصدی سمت وزارت دارایی فرانسه را آغاز می کند.

خانم لاگارد، که در پی کناره گیری دومینیک استراوس کان به ریاست صندوق بین المللی انتخاب شده، متهم است که با مداخله در اختلاف حقوقی بین یک بانک دولتی و یک بازرگان ثروتمند طرفدار رئیس جمهوری در سال ۲۰۰۸، از حدود اختیارات خود به عنوان وزیر دارایی تجاوز کرد.

کریستین لاگارد این اتهام را رد کرده اما به گفته خبرنگاران، تصمیم دادگاه به آغاز رسیدگی به این اتهام می تواند به موقعیت وی در مقام ریاست صندوق بین المللی پول صدمه بزند.