طومارهای اینترنتی برای طرح بحث در مجلس بریتانیا

مجلس بریتانیا از این پس برای انتخاب موضوع‌هایی که قرار است درباره آنها بحث شود از طومارهای اینترنتی استفاده می‌کند.

در صورتی که یکی از پیشنهادهای مردم بالای یکصد هزار رای بیاورد، آن پیشنهاد برای بحث به مجلس می‌رود.

از ۱۶۹ پیشنهادی که مردم به مجلس ارائه داده‌اند بیشترین تعداد به تقاضا برای بازگرداندن مجازات اعدام به بریتانیا اختصاص دارد که چهل رای دارد.

بعد از آن هم بیرون آمدن از اتحادیه اروپا و قانونی برای اعلام نکردن نام قربانیان تجاوز در رسانه‌هاست.

یکی از جالب‌ترین درخواست‌ها در بدو تاسیس این راه ارتباطی با نمایندگان در بریتانیا این بوده که به زندانیان تنها نان و آب داده شود. درخواست کننده گفته به این ترتیب اوضاع مانند "روزهای خوش قدیم" می‌شود.

دولت با راه‌اندازی این سامانه از نمایندگان خواسته تا به درخواست‌های مردم بیشتر توجه کنند.