'آشفتگی در بازارهای مالی جهان موجه نیست'

اولی رن، کمیسر اروپا در امورپولی، آشفتگی در بازارهای مالی جهان را به دلیل نگرانی از بی ثباتی در اقتصاد بعضی از کشورهای اروپایی موجه ندانست.

آقای رن گفته است نه ایتالیا و نه اسپانیا نیازی به کمک مالی ندارند.

او گفت بنیان های اقتصادی دو کشور ایتالیا و اسپانیا یک شبه تغییر نکرده است.

کمیسر اروپا در امور پولی همچنین نگرانی بیش ازحد نسبت به اوضاع یونان را جایز ندانست.

در پایان هفته ای پر فراز و نشیب در بازارهای مالی جهان، ارزش شاخص های بورس در سراسر اروپا و آسیا به شدت کاهش داشت.