'دختر نیجریه‌ای با شلیک سربازان ارتش کشته شد'

ساکنان شهر مایدوگوری در شمال نیجریه، سربازان ارتش را به تیراندازی به سوی مردم و کشتن یک دختر جوان متهم کرده‌اند.

شاهدان عینی گفته اند که مردم محلی برای دریافت کمک‌های سازمان های امدادی جمع شده بودند که سربازان اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

مایدوگوری شاهد بمبگذاری هایی از سوی اسلامگرایان افراطی بوده است که این باعث شده تا دولت برای مهار خشونت ها، سربازان ارتش را به منطقه اعزام کند.