رهبر فرقه ای در تگزاس حبس ابد گرفت

وارن جفس رهبر فرقه ای در آمریکا به جرم تعرض به دو پیرو زیر ۱۸ سال که آنها را به عقد خود درآورده بود حبس ابد گرفته است.

رهبر "کلیسای بنیادگرای عیسی مسیح قدیسان روز آخر" حداکثر مجازات ممکن را دریافت کرد.

پنجشنبه گذشته دادگاه او را در وادار کردن دو دختر به "ازدواج های معنوی" و بچه دار شدن از یکی از آنها، مجرم شناخته بود.

این اتهامات در پی یورش ماموران پلیس به مزرعه ای دورافتاده در سال ۲۰۰۸ در تگزاس طرح شد.

هیات منصفه برای رسیدن به اشتراک نظر در مورد حکم مجازات فقط ۳۰ دقیقه وقت صرف کرد که هنگام قرائت آن آقای جفس، ۵۵ ساله، آرام ایستاده بود.

او بعد از ۳۵ سال برای دریافت عفو واجد شرایط خواهد بود.

جفس خود را پیامبر خطاب کرده است و فرقه ای که او هدایت می کند - و اصلا مورمون بوده - چندهمسری را راه رسیدن به بهشت می داند.