توصیه وزارت خارجه ایران به شهروندانش درباره سفر به بریتانیا

وزارت امور خارجه ایران به شهروندان این کشور توصیه کرده است از سفر غیر ضروری به بریتانیا خودداری کنند.

این توصیه به شهروندان ایرانی می‌گوید که در صورت اضطراری بودن سفرشان به بریتانیا از حضور در اماکن ناآرام خودداری کنند.

وزارت امور خارجه ایران همچنین به ایرانیان مقیم بریتانیا توصیه کرده است که برای در امان ماندن از آسیب‌ها و خطرات احتمالی، در صورت امکان از حضور در این اماکن خودداری کنند.

توصیه وزارت امور خارجه ایران به شهروندان این کشور که در پی سفر به بریتانیا یا مقیم این کشور هستند، در پی چهار روز آشوب در لندن و چند شهر دیگر این کشور منتشر شده است.

گروه هایی از جوانان خشمگین در این کشور در روزهای اخیر دست به تخریب اموال عمومی و غارت برخی از فروشگاه ها زده‌اند.