کره شمالی گزارش آتش توپخانه را تکذیب کرد

کره شمالی گزارش تبادل آتش توپخانه با کره جنوبی در روز چهارشنبه را رد کرده و گفته است که کره جنوبی صدای ساخت و ساز را با گلوله توپ اشتباه گرفته است.

یک مقام کره شمالی گفت که واکنش جنوب نامعقول است - و صداها ناشی از انفجارهای عادی در محل ساختمان سازی در یکی از استان های جنوبی بوده است.

روز چهارشنبه کره جنوبی گفت که پس از آتش توپخانه کره شمالی در نزدیکی مرز دریایی مورد مناقشه میان دو کشور تیرهای اخطار شلیک کرده است.