روسیه رهبر لیبی و نزدیکانش را تحریم کرد

رئیس جمهوری روسیه فرمان تحریم لیبی را امضا کرده که براساس آن، اموال دولت لیبی و معمر قذافی و خویشاوندان و نزدیکان او در روسیه مسدود و ورود آنان به خاک روسیه ممنوع می شود و هواپیماهای لیبیایی به استثنای هواپیماهای حامل اقلام بشردوستانه اجازه ورود به حریم هوایی روسیه را ندارند.

این فرمان در اجرای قطعنامه شورای امنیت امضا شده که پنج ماه پیش صادر شد و از جمله به کشورهای عضو سازمان اجازه می دهد شرایط پرواز ممنوع را در حریم هوایی لیبی به اجرا بگذارند.

مشخص نیست که به چه دلیل دولت روسیه پیش از این تحریم های مصوب شورای امنیت را به اجرا نگذاشته بود.