دولت ایتالیا طرح ریاضت اقتصادی تازه ای تصویب کرد

دولت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، طرح تازه ای را با هدف کاهش سریع تر کسری بودجه کلان خود تصویب کرده است.

بر اساس این طرح، حدود ۴۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۳ میلادی از کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.

این طرح شامل افزایش مالیات طبقه مرفه و کاهش هزینه های عمومی است.

دولت ایتالیا در نظر دارد که ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۲ میلادی و ۲۵ میلیارد یورو هم در سال ۲۰۱۳ میلادی از بدهی خود بکاهد.