اولین مورد ازدواج همجنسگراها در کوبا

اولین مورد ازدواج همجنسگراها در کوبا، امروز شنبه سیزده اوت برگزار می شود.

ازدواج همجنسگراها در کوبا قانونی نیست اما این ازدواج امروز برگزار می شود.

عروس یک تراجنس (ترنس سکسئوال) است که رسما به عنوان یک زن شناخته شده است.

خانم آیریپا، از اولین کوبایی هایی است که از کمک مالی دولت برای تغییر جنسیت خود استفاده کرده است. او قرار است با ایگناسیو استرادا، فعال حقوق همجنسگراها ازدواج کند.

در اوائل انقلاب کوبا، همجنسگراها تحت تعقیب قرار می گرفتند و دولت آنها را به اردوگاه های آموزشی می فرستاد اما فیدل کاسترو سال پیش از آنها به دلیل این رفتارها، عذرخواهی کرد.