جدل دو علی مطهری مجلس ایران بر سر نام

در پی سخنان علی مطهری نماینده شبستر، علی مطهری نماینده تهران گفت که بهتر است آقای مطهری نماینده شبستر فامیل قبلی خود را که "کوزه کنانی" بوده در پرانتز قرار دهد تا مخاطبان دچار اشتباه نشوند.

این سخنان بعد از آن مطرح شد که نماینده شبستر در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفته بوند که در مجلس آینده، "وکیل الدوله ها" افزایش پیدا می کنند و "ترکیب نمایندگان مجلس نهم متشکل از اصولگرایان حامی دولت خواهد بود ولی هیچ طیفی اکثریت مطلق را به دست نخواهد گرفت."

بعد از این انتشار گفته های نماینده شبستر، علی مطهری نماینده تهران گفت که برخی به خاطر تشابه اسمی این گفتگو را به "نام بنده" منتشر کرده اند در حالی که من اخیرا گفتگویی با خبرگزاری مهر نداشته ام.

بعد از این ماجرا، نماینده شبستر نیز به نماینده تهران پیشنهاد کرد که پسوند نام خانوادگی اش را "احیا کرده و در مصاحبه ها خود را علی مطهری فریمانی معرفی کند."