هشدار رئیس بانک جهانی درباره وضع 'خطرناک' اقتصاد دنیا

رئیس بانک جهانی هشدار داده است اقتصاد دنیا وارد مرحله "خطرناک جدیدی" می شود.

رابرت زالیک که روز یکشنبه در انجمن آسیا صحبت می کرد گفت که سرمایه گذاران اعتماد خود را به رهبری بسیاری از قدرت های اقتصادی از دست داده اند.

وی افزود اکنون کشورهای در حال توسعه منبع رشد و فرصت هستند.

طی دو هفته آینده بازارهای بورس جهانی افت شدیدی کرده اند.