بیش از دو میلیون نفر تحت تاثیر سیلاب پاکستان قرار گرفتند

مقامات پاکستانی می‌گویند بیش از دو میلیون نفر در ایالت سند در جنوب این کشور تحت تاثیر سیلاب باران های موسمی( مانسون) قرار گرفتند.

در مناطق به شدت آسیب دیده،خانه‌ها، محصولات کشاورزی و جاده‌ها در برخی مناطق توسط سیلاب شسته شده است.

هزاران نفر از مردم آسیب دیده در کمپ‌های امدادی هستند.

ایالت سند یکی از مناطقی است که سال گذشته در اثر سیل به شدت تخریب شده است.

در اثر سیلاب سال گذشته ، دریچه‌هایی که برای مقابله با سیل ساخته شده به شدت آسیب دیده است.

منتقدان دولت می‌گویند عدم بازسازی این دریچه موجب تشدید سیلاب امسال شد.