قاضی مصری: محاکمه مبارک دیگر از تلویزیون پخش نمی شود

قاضی دادگاه حسنی مبارک، رئیس جمهور سرنگون شده مصر، جلسه بعدی محاکمه او را به سه هفته دیگر موکول کرد.

او همچنین گفت که این محاکمه دیگر از تلویزیون پخش نخواهد شد.

آقای مبارک روز دوشنبه بار دیگر بر تخت بیمارستان همراه با دو پسرش در دادگاه ظاهر شد.

رئیس جمهور ۸۳ ساله پیشین مصر در فوریه گذشته و پس از ۱۸ روز تظاهرات در میدان تحریر قاهره مجبور به کناره گیری شد.

او متهم به کشتار صدها نفر از معترضان است.

آقای مبارک و دو پسرش که متهم به فساد مالی هستند کلیه اتهام های خود را رد کرده اند.