مجلس با فوریت طرح نجات دریاچه ارومیه مخالفت کرد

نمایندگان مجلس ایران در جلسه روز سه شنبه، ۲۵ مرداد (۱۶ اوت)، با دو فوریت طرح جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه های ارس و سیلوه، مخالفت کردند و این طرح به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد.

نمایندگان موافق دو فوریت طرح گفتند که خشک شدن دریاچه ارومیه باعث پراکنده شدن نمک و یک فاجعه زیست محیطی در شماری از استان های کشور می شود و دولت را به نادیده گرفتن این بحران متهم ساختند اما نمایندگان مخالف، اصرار بر بررسی سریع این طرح را اقدامی از سر احساسات دانستند و گفتند که طرح نیاز به بررسی های جامع دارد.

نایب رئیس مجلس گفته است که مخالفت با دو فوریت طرح جلوگیری از خشک شدن رودخانه ارومیه به معنای مخالفت با اصل موضوع نیست بلکه مجلس می خواهد کار کارشناسی بیشتری در کمیسیون انجام شود.