شکایت از دولت فدرال آمریکا به خاطر سیگار

پنج تولید کننده بزرگ سیگار در آمریکا از دولت فدرال این کشور به خاطر اجباری کردن برچسب های هشدار دهنده بر بسته های سیگار، شکایت کرده اند.

سازمان مواد دارویی و خوراکی آمریکا در ماه ژوئن گذشته شرکت های دخانیات را به نصب برچسب هایی موظف کرد که زیان های مصرف سیگار را به خریدار نشان می دهد.

این برچسب ها که باید حداقل نیمی از بخش جلویی و پشت بسته سیگار را بپوشاند شامل تصاویری نظیر شش عفونت کرده، دندان های پوسیده یا اجساد انسان هاست.

این شرکت ها می گویند که دستور سازمان فدرال یادشده درباره اجباری شدن پیام های ضد استعمال دخانیات، مغایر با متمم اول قانون اساسی آمریکاست که آزادی بیان اشخاص را تضمین می کند.