شانس سیاهان آمریکا در کسب بودجه های علمی کمتر است

در آمریکا، یک آژانس که در حوزه توزیع منابع مالی بین پروژه های علمی دست دارد می گوید احتمال داده شدن بودجه به دانشمندان سیاه پوست در مقایسه با دانشمندان سفید پوست آن کشور به مراتب کمتر است.

این آژانس که انستیتوهای ملی بهداشت نام دارد می گوید از میان یکصد طرح علمی متقاضی دریافت بودجه که بررسی کرده است، ۳۰ مورد از طرح های ارائه شده از سوی دانشمندان سفید پوست را پذیرفته است، در حالی که این رقم برای دانشمندان سیاه پوست ۲۰ مورد بوده است.