مخالفان قدافی پالایشگاه زاویه را گرفتند

گزارش ها از لیبی حاکی است مخالفان سرهنگ قذافی کنترل یک پالایشگاه نفت را در خارج شهر زاویه به دست گرفتند.

گزارشگر رویترز که در صحنه حضور داشته می گوید مخالفان، نیروهای سرهنگ قذافی را وادار به خروج از این منطقه کردند.

درصورت تائید این خبر، دراختیار گرفتن این پالایشگاه دستاوردی مهم برای مخالفان سرهنگ قذافی خواهد بود که این پالایشگاه را هدف استراتژیک مهمی می دانند.

براساس گزارش ها، علیرغم فعالیت تک تیراندازها و آتشباری نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی، مخالفان، مواضع خود را در شهر زاویه محکم کرده اند.