'رقابت تبهکاران عامل خشونت های اخیر کراچی است'

پلیس در کراچی از بزرگترین شهرهای پاکستان، رقابت بین باندهای تبهکار را عامل کشته شدن بیش از سی نفر در این شهر دانسته است.

به گفته پلیس بسیاری از قربانیان قبل از آن که اجسادشان درکیسه هایی قرار داده شده و در نقاط مختلف شهر کراچی گذاشته شود، از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و ظاهرا شکنجه شده بودند.

خشونت های اخیر پس از کشته شدن یکی از نمایندگان پیشین از حزب حاکم مردم، به ضرب گلوله مردان مسلح در این شهرشدت یافت.

یکی ازمقامات ارشد پلیس گفته است درگیری و کشتار بین گروههای تبهکار در جنوب کراچی به طور مرتب در جریان است.