شناسایی ۹۸۰۰ نفر دیگر از آسیب دیدگان حکومت پینوشه

کمیسیونی در شیلی که درحال تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر تحت حکومت ژنرال آگوستو پینوشه رهبر نظامی سابق شیلی است می گوید آسیب دیدگان خیلی بیشتری از آن دوره وجود دارند که ثبت نشده اند.

ماریا لوئیزا سپولوِدا مدیر کمیسیون گفت که آنها ۹۸۰۰ نفر دیگر را که به عنوان زندانی سیاسی نگاهداری و شکنجه شده بودند شناسایی کرده اند.

آمار تازه شمار کل قربانیان شناسایی شده حکومت نظامی سابق شیلی را به ۴۰ هزار و ۱۸ نفر می رساند.

آسیب دیدگان تا پایان عمر ماهانه حدود ۲۶۰ دلار حقوق می گیرند.

این کمیسیون در گزارش قبلی خود ۲۷ هزار و ۱۵۳ نفر را که از نقض حقوق انسانی خود تحت حکومت نظامی پینوشه رنج برده بودند شناسایی کرده بود.

شمار کسانی که در آن سرکوب ها کشته و یا مفقود شدند اکنون سه هزار و 65 نفر است.