تعلیق برنامه ریشه کنی کوکائین در پرو

دولت پرو می گوید که تلاش ها برای ریشه کن کردن کوکائین در ناحیه ای که محل کشت بخش اعظم این گیاه است را معلق کرده است.

ریکاردو سوبرون رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر پرو گفت که دولت جدید ریشه کنی کوکائین در هولاگا را همزمان با ارزیابی مجدد این برنامه معلق می کند.

او گفت که تلاش های قبلی برای ریشه کن کردن کوکائین تاثیر زیادی نداشته است.

تحلیلگران گفتند که این حرکت باعث نگرانی در مورد تعهد پرو نسبت به مبارزه با تولید غیرقانونی کوکائین شده است.

اولانتا اومالا رئیس جمهور جدید پرو روز 28 ژوئیه زمام امور را به دست گرفت.

او خواستار آزادی های بیشتر در زمینه کشت کوکائین شده بود.