ساحل عاج لوران باگبو را متهم کرد

دادستان ها در ساحل عاج لوران باگبو رئیس جمهور سابق این کشور و سیمونه، همسرش را به ارتکاب جرایم اقتصادی، از جمله سرقت، غارت و اختلاس اموال عمومی متهم کرده اند.

آنها از ماه آوریل تحت بازداشت خانگی بوده اند، یعنی زمانی که آقای باگبو پس از خودداری از پذیرش شکست در انتخابات وارد نبرد با رقیب شد و به زور برکنار شد.

یک خبرنگار بی بی سی در ابیجان می گوید که با متهم شدن رئیس جمهور سابق به فقط جرایم اقتصادی، راه برای بررسی ادعاهای جدی تر علیه او در ارتباط با خشونت های پس از انتخابات توسط دادگاه جنایی بین المللی فراهم می شود.

دست کم سه هزار نفر در جریان آن نبردها کشته و نیم میلیون نفر از خانه هایشان رانده شدند.