تظاهرات در آستانه سفر پاپ به اسپانیا

هزاران تظاهرکننده در مادرید پایتخت اسپانیا علیه هزینه سفر پاپ به این کشور راهپیمایی کرده اند. این تظاهرات ساعاتی پیش از ورود پاپ انجام شد.

شماری از تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند که پس از راهپیمایی آنها به میدان مرکزی سول و سردادن شعار روی داد.

پیشتر پلیس اسپانیا یک دانشجوی مکزیکی را به اتهام توطئه برای پخش گاز در تجمعات ضدپاپ دستگیر کرد.

این سفر در یک دوره سخت اقتصادی برای اسپانیا انجام می شود اما سازمان دهندگان می گویند که خود هزینه سفر پاپ را می پردازند.