شرکت ۲۰ هزار نفر در مراسم یادبود سه قربانی ناآرامی در بیرمنگام

حدود ۲۰ هزار نفر در مراسم یادبود سه قربانی ناآرامی ها و غارت هفته گذشته در بریتانیا شرکت کرده اند.

هارون جهان و دو برادر به نام های شهزاد علی و عبدل موسویر درحالی که سعی داشتند مغازه ها و خانه ها را در برابر غارتگران محافظت کنند کشته شدند.

یک اتومبیل به آنها کوبید.

یکی از سخنگویان مراسم از آنها به عنوان شهید نام برد و گفت که آنها نمونه های مسلمان واقعی بودند.

تاکنون چهار مرد به اتهام قتل آنها در دادگاه حاضر شده اند.