آنگ سان سوچی برای اولین بار با رئیس جمهوری برمه دیدار کرد

دولت برمه گفته است آنگ سان سوچی ، رهبر مخالفان دولت، برای اولین بار با تین سین، رئیس جمهوری جدید این کشور دیدار کرده است.

به گفته منابع دولتی، این دیدار در جریان یک نشست اقتصادی درنپیه دو، پایتخت، صورت گرفت که آنگ سان سوچی به دعوت دولت برمه در آن شرکت کرده بود.

هنوز درباره ملاقات خانم سوچی با رئیس جمهوری برمه جرئباتی منتشر نشده است.

آنگ سان سوچی پانزده سال را در دوره زمامداری نظامیان در برمه در حبس خانگی به سر برد.