آشوب های انگلستان و افزایش بی سابقه تعداد زندانیان

در پی نا آرامی های هفته گذشته در لندن وچند شهر دیگر انگلیس و دستگیری گروه کثیری در ارتباط با ایجاد آشوب و غارتگری، سازمان زندان های بریتانیا می گوید با وضعیت غیرمنتظره ای روبرو شده است.

براساس گزارش ها، تعداد زندانیان در زندان های انگلیس در حال حاضر به بیش از هشتاد و شش هزار نفر رسیده که این تعداد در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

سازمان زندانهای بریتانیا گفته است طرح هایی را برای این که بتواند از عهده افزایش شمار زندانیان برآید، درنظرگرفته است.

تنها در لندن در جریان آشوب های هفته گذشته بیش از هزار و هشتصد نفر دستگیر و هزار نفر به دادگاه فرستاده شدند.