شورشیان لیبی کنترل شهر نفتی بریقه را در دست گرفتند

شورشیان لیبی می گویند توانسته اند کنترل شهر بندری بریقه را در دست بگیرند.

هیچ منبع مستقلی این خبر را تائید نکرده است اما سخنگوی مخالفان مسلح می گوید که آنها کنترل منطقه صنعتی بریقه را در دست گرفته اند.

بریقه دارای یکی از بزرگترین تاسیسات نفتی لیبی است.

مخالفان مسلح معمر قذافی در حال نزدیک شدن به طرابلس، پایتخت لیبی هستند.