دولت ایران ۱۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران از بدهی کلان دولت به پیمانکاران خبر داده است.

آقای آل اسحاق گفته است دولت ایران دست کم ۱۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که این موضوع باعث "فلج شدن آنها" شده است.

نزدیک به نیمی از این مبلغ مربوط به بدهی دولت ایران به پیمانکاران صنعت برق است و مابقی آن مربوط به پیمانکاران صنعت نفت و دیگر صنایع این کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است که راه حل این مشکل تهاتر بدهی ها است.

بر اساس این پیشنهاد، دولت در برابر بدهی ای که به پیمانکاران دارد باید بخشی از سهام شرکت های خود را به پیمانکاران واگذار کند.