سفیر جدید ایران در سوریه منصوب شد

با پیشنهاد علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران و تایید رئیس جمهوری، محمدرئوف شیبانی به عنوان سفیر جدید ایران در سوریه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر آقای شیبانی، جانشین احمد موسوی، سفیر کنونی ایران در دمشق می شود.

محمدرئوف شیبانی هم اکنون، معاون خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه است.

بنابر این گزارش، وزیر امورخارجه ایران، همچنین سفرای جدید ایران در پاکستان و فیلیپین را هم تعیین کرد.

در هفته گذشته سفرای جدید ایران در ژاپن، فرانسه و افغانستان هم معرفی شده بودند.