'عشق بیشتر' مقابل محل سکونت نخست وزیر بریتانیا نصب شد

تریسی امین، هنرمند بریتانیایی اثر هنری نئون خود را در محل اقامت رسمی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا نصب کرد.

این اثر با عنوان "عشق بیشتر" با نئون قرمز اجرا شده و در مقابل طبقه اول ساختمان شماره ۱۰ (محل اقامت نخست وزیر بریتانیا) نصب شده است.

خانم امین گفته این اثر جلوه ای مدرن به این ساختمان تاریخی می دهد.

تریسی امین یکی از هنرمندان شناخته شده بریتانیا است.