'دو آمریکایی محکوم به زندان در ایران حق تجدیدنظر خواهی دارند'

سخگوی وزارت خارجه ایران گفته است که براساس "رویه صحیح قضایی و استقلال قوه قضاییه" مراحل قانونی رسیدگی به پرونده شین باوئر و جاشوا فتا، دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران، طی شده و افزوده است که "متهمین پس از ابلاغ حکم قضایی، از حق درخواست تجدید نظر برخوردارند."

شین باوئر و جاشوا فتال همراه با سارا شورد تابستان دو سال پیش در مرز ایران کردستان عراق دستگیر شدند و مقامات ایرانی آنان را به ورود غیرقانونی به خاک این کشور و جاسوسی متهم کردند اما این سه نفر تاکید داشته اند که هنگام گردش در داخل مرز عراق، به طور اتفاقی و ناآگاهانه از مرز ایران عبور کردند.

خانم شورد تابستان سال گذشته در برابر سپردن وثیقه از زندان آزاد شد و به کشور خود رفت و گفته است که در نظر ندارد برای محاکمه، به ایران بازگردد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که پرونده خانم شورد با توجه به قرار صادره قبلی همچنان مفتوح است.