دزدان سومالیایی در آمریکا حبس ابد گرفتند

دو مرد سومالیایی که در مقابل اتهام دزدی دریایی اقرار به گناه کرده بودند در دادگاهی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده اند.

آن دو نفر در یک آدم ربایی دست داشتند که به مرگ 4 ملوان آمریکایی منجر شد.

برهان عبدالرحمان یوسف و علی عبدی محمد در میان 11 نفری هستند که در ارتباط با قایق ربایی در ماه فوریه گذشته در آب های عمان اقرار به گناه کرده اند.

صاحبان آن قایق و دو مهمان آنها پیش از ورود کماندوهای آمریکایی به ضرب گلوله کشته شدند.