شرط ورود وسایل نقلیه شخصی ایرانیان خارج از کشور

نمایندگان مجلس شواری اسلامی تصویب کرده اند که ایرانیان خارج از کشور در صورتی می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را به ایران وارد کنند که قبل از ورود به کشور حداقل سه ماه در خارج از ایران اقامت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب مصوبه مجلس، مسافران غیر مقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوط طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد کنند.

این ماده امروز سه شنبه اول شهریور در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این ماده دارای دو تبصره است. نخست اینکه وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت می‌تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راههای مجاز خارج و وارد شود.

در تبصره دوم آمده است ،چنانچه وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیر مقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.