سفینه روسی حامل غذا به ایستگاه بین المللی نرسید

سفینه روسی حامل غذا، بار و مواد سوختی که به سوی ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شده بود، نتوانست به مقصد برسد.

این نخستین بار در سی سال گذشته است که چنین رویدادی رخ می‌دهد. گزارش‌های تائید نشده حاکی از این است که این سفینه در سیبری سقوط کرده است.

این سفینه حامل آب، غذا، اکسیژن و مواد سوختی برای خدمه ایستگاه فضایی بین المللی بوده است.

اما بعید است که خدمه ایستگاه بین المللی تحت تاثیر این رویداد قرار بگیرند، زیرا آنها برای حداقل یک سال آینده مواد مورد نیاز خود را در اختیار دارند.