هشدار سازمان ملل درباره ۱۲ میلیون فرد فاقد تابعیت

سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود ۱۲ میلیون نفر در سراسر جهان شهروندی هیچ کشوری را ندارند و در نتیجه از حقوق اولیه انسانی محروم می شوند.

سازمان ملل خواستار تعهد کشورهای بیشتر به دو کنوانسیون در زمینه فقدان تابعیت - بی کشوری - است.

این سازمان می گوید با بچه دار شدن افراد بدون تابعیت، مساله ابعاد گسترده تری می یابد، چرا که این بچه ها نیز همچون والدین تابعیت هیچ کشوری را ندارند.

این مشکل بیش از هرجا در آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی، اروپای مرکزی، خاور میانه و آفریقا خودنمایی می کند.