دومین روز اعتصاب در شیلی

دهها هزار نفر از مردم شیلی در اعتراض به سیاست‌های این کشور دست به اعتصاب زدند.

بر اساس خواسته اتحادیه های تجاری خدمات عمرانی، حمل و نقل و کارگران بارانداز برای دومین روز در اعتصاب به سر بردند.

این اتحادیه‌ها خواستار تغییرات حقوق بازنشستگی، خدمات درمانی، مالیات و همچنین اصلاح قانونی اساسی هستند.

در عین حال قرار است که دانشجویان در آینده برای اصلاح ساختار آموزشی دست به اعتصاب بزنند.

.