پلیس اندونزی زوج همجنسگرای زن را مجبور به جدایی کرد

پلیس اسلامی در استان آچه اندونزی یک زوج همجنسگرای زن را در این منطقه مجبور کرد که از هم جدا شده و ازدواجشان را باطل کنند.

این در حالی است که همجنسگرایی در اندونزی قانونی است.

همسایگان این زوج پس از مظنون شدن به آنها با پلیس تماس گرفتند.

یکی از این دو زن خودش را جای مرد در مراسم ازدواجش معرفی کرده بود.

آچه تنها استان اندونزی است که قوانین شریعت می تواند در آن اجرا شود.

پارلمان محلی دو سال پیش به تنبیه همجنسگرایان با ترکه چوب رای داد، اما فرماندار آچه حاضر به اجرای این رای و تبدیل آن به قانون نشده است.