یک نوجوان در جریان اعتراضات در شیلی کشته شد

روز گذشته در جریان اعتراضات ضد دولتی در سانتیاگو، پایتخت شیلی، پسر نوجوانی با شلیک گلوله کشته شد.

شاهدان عینی می گویند گلوله از طرف یک مامور پلیس شلیک شده بود. پلیس تحقیات در این زمینه را آغاز کرده است.

این اولین تلفات در جریان ناآرامی های اجتماعی در ماه های اخیر در این کشور است.

ده ها هزار نفر از مردم در اطراف شیلی دست به اعتصاب عمومی دو روزه زده اند. معترضان خواهان تغییراتی در وضعیت بازنشستگی، درمان و مالیات ها هستند.

اگرچه راهپیمایی در آرامش آغاز شد ولی با خشونت بین گروه هایی از جوانان معترض و نیروی پلیس به پایان رسید.