سازمان ملل: غیرنظامیان سوریه نیاز به حفاظت دارند

تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد با پایان سفر خود به سوریه نتیجه گرفته است که "گرچه بحرانی انسانی سراسر کشور را فرا نگرفته، نیاز مبرمی به حفاظت از غیرنظامیان سوریه" در مقابل استفاده بیش از حد حکومت از زور وجود دارد.

این نخستین هیات تحقیقاتی است که از هنگام آغاز اعتراضات چند ماه گذشته اجازه ورود به سوریه پیدا کرده است.

دولت سوریه قول داده بود به این تیم اجازه دهد آزادانه کلیه تحقیقات خود را انجام دهد، اما سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که حضور دائمی مامورین حکومت مانع از تحقیقات کامل و مستقل این گروه شد.

سازمان ملل متحد تعداد کشته های اعتراضات سوریه را که از مارس آغاز شده ۲۲۰۰ نفر برآورد می کند.

شورای امنیت بر سر اعمال تحریم علیه سوریه دچار اختلاف است.