مراسم ازدواج سلطنتی در آلمان

نبیره ویلهلم دوم، آخرین قیصر آلمان امروز با یکی از اعضای خاندان سلطنتی منحل شده این کشور ازدواج می کند.

شاهزاده گئورگ فردریش پروس و سوفی ماریا، شاهزاده دودمان آیزنبرگ در شهر پوتسدام در شرق آلمان در مقر تابستانی دودمان هوهنتسلورن ازدواج می کنند.

هفتصد نفر به مهمانی ازدواج این دو دعوت شده اند.

قرار است مراسم ازدواج به صورت زنده از تلویزیون پخش شود.

عروس و داماد در بخش بازرگانی و در شهرهای برلین و روستوک کار می کنند.