مرگ ناشی ازسوء مصرف مواد مخدر در ایران

سوء استفاده از مواد مخدر در ایران در چهار ماهه اول سال جاری جان بیش از هزار نفر را گرفت.

بنا به گزارش خبرگزاری مهر یکهزار و ۲۱۸ نفر در ۴ ماهه سال جاری در ایران در اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را ازدست داده اند که فقط ۷۹ نفر از آنها زن و بقیه را مردان معتاد تشکیل میدهند.

براساس این گزارش سال گذشته در زمان مشابه یک هزار و ۲۰۵ نفر قربانی سوء مصرف مواد مخدر شدند که پس از تهران استان های فارس و اصفهان دارای بالاترین شمار مرگ ناشی از مصرف زیاده حد مواد مخدر بودند.