توفان آیرین به ساحل شرقی آمریکا رسید

توفان آیرین با بادهایی به سرعت یکصد و چهل کیلومتر در ساعت به شرق آمریکا رسیده است.

امواج بسیار بلند ناشی از این توفان ساحل کارولینای شمالی را درهم کوبیده است.

به حدود دو میلیون تن از ساکنین ساحل شرقی آمریکا منجمله قریب به دویست و پنجاه هزارتن از اهالی شهر نیویورک گفته شده است که خانه های خود را ترک کنند.

مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک برای آخرین بار از مردمی که در مناطق تعیین شده برای تخلیه ساکنان زندگی می‌کنند خواسته است که خانه های خود را ترک کنند.

شهردار نیویورک در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که این یک مسئله مرگ و زندگی است و کسانی که در این مناطق باقی می‌مانند عملی احمقانه و غیرقانونی انجام می‌دهند.