دادستان کل ایران از حکم صادره برای دو آمریکایی دفاع کرد

محسنی اژه ای دادستان کل ایران به خبرگزاری فارس گفته است که حکم صادره برای دو آمریکایی زندانی در ایران منعکس کننده استقلال قوه قضائیه ایران است.

بنا به گزارش خبرگزاری فارس دادستان کل ایران گفته است که در پی گیری اتهامات دو آمریکایی بازداشتی در ایران حکم محکومیت این دو صادر شده است و ادعاهای مطرح شده در داخل ایران و از سوی برخی مقامات آمریکایی مبنی بر گروگان گرفته شدن این دو آمریکایی را رد کرده است .

اخیرا جاش فتال و شین بائر در یک دادگاه ایران به تحمل شانزده سال زندان محکوم شدند.