'آمادگی معمر قذافی برای انتقال قدرت'

فردی که خود را سخنگوی معمر قذافی معرفی کرده، در تماس تلفنی با یک خبرگزاری، از آمادگی رهبر لیبی برای مذاکره برای انتقال قدرت خبر داده است.

این فرد گفته است که مذاکرات در این خصوص توسط ساعدی قذافی، پسر معمر قذافی انجام خواهد گرفت.