تظاهرات شهرداران در اعتراض به کاهش بودجه در ایتالیا

صدها نفر از شهرداران شهرهای ایتالیا در اعتراض به پیشنهاد کاهش بودجه آنها در دولت ایتالیا دست به تظاهرات خیابانی زدند.

این کاهش بودجه بخشی از برنامه طراحی شده برای کاهش استقراض دولت و اجتناب از بحران بدهی است.

اما در تظاهرات شهرداران در شهر میلان، آنها عنوان کردند که این کاهش بودجه ممکن است آنها را مجبور به بستن سرویس خدمات عمومی کند.