الجزایر از تصمیم خود در پناه دادن به خانواده قذافی دفاع کرد

الجزایر از تصمیم خود در پناه دادن به صفیه قذافی، همسر معمر قذافی، و سه تن از فرزندان او دفاع کرده است.

مراد بن مهیدی، نماینده الجزایر در سازمان ملل گفت کشورش بر اساس معیارهای انساندوستانه به این افراد پناه داده است.

وی گفت هیچیک از آنها در فهرست افراد تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی نیستند.

اما شورای ملی انتقالی لیبی گفته است اعضای خانواده معمر قذافی باید به لیبی مسترد شوند و تصمیم الجزایر را تعرض خوانده است.